Reklamační řád

Reklamační podmínky

1. Kupující je povinen zboží dodané prostřednictvím dopravce zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a neprodleně informovat prodejce. Na pozdější reklamace způsobené dopravou nebude brán zřetel. Podpisem přepravního listu v případě doručení zboží dopravcem kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží je nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. Výjimku tvoří mechanické poškození zboží, které při převzetí zásilky a ani při náležité prohlídce nebylo zjevné. V takovém případě je kupující povinen uplatnit reklamaci do tří dnů od převzetí zboží.

2. Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat účel použití a ošetřovací symboly. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

3. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou. Záruka nebude rovněž uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškození způsobeného nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbání péče o zboží, vniknutí cizích látek (prachu, vody atd.) či poškozením způsobeným vyšší mocí.

4. Prodávající neodpovídá za případné vady zboží, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl.

5. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

6 V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

Záruční doba

1. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listu, případně daňovém dokladu (faktuře). Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě, dle přiložených dokladů o předchozí opravě (reklamaci). Uvedené záruční doby jsou určeny pro koncové zákazníky.

Vyřízení reklamace

1. Místem pro uplatnění reklamace je adresa provozovatele: Hana Hejtmánková, 763 41 Biskupice 56.

2. Kupující může uplatnit reklamaci zasláním zboží k reklamaci přepravní službou (spediční společností, poštou apod.).

3. Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. V této lhůtě je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vady odstranitelnou či neodstranitelnou):
   a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
   b) bezplatné odstranění vady opravou
   c) přiměřenou slevu z kupní ceny
   d) vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

4. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci přepravní službou na adresu prodávajícího (Hana Hejtmánková, 763 41 Biskupice 56) musí zásilka obsahovat: reklamované zboží včetně potřebného příslušenství, kopii faktury, případně doklad o zaplacení a dodání zboží nebo kopii prodejního dokladu (účtenky), který obsahuje datum a místo prodeje (firemní razítko), podpis prodávajícího, typové označení a výrobní číslo zboží, jehož vady jsou reklamovány, dále průvodní dopis obsahující podrobné označení závady (o jaké vady se jedná a jak se projevují, případně jak vznikly) a specifikaci práv, která kupující v souvislosti s reklamací uplatňuje, případně i další doklady týkající se dodání zboží, a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo, e-mail adresa).

5. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jenž vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

6. V případě neoprávněné reklamace bude zboží na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud nebude dohodnuto jinak.

7. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

8. Náklady na dopravu reklamovaného zboží prodávajícímu (probozovateli) hradí kupující. Při zjištění oprávněné reklamace se prodávající zavazuje o dodatečném uhrazení nákladů na dopravu. Celkovou cena nákladů na přepravu dodaného zboží je prodávající povinen zaslat kupujícímu na číslo účtu, které kupující sdělí prodávajícímu. Náklady na přepravu reklamovaného zboží zpět ke kupujícímu hradí prodávající.

9. Zboží zaslané na náklady prodávajícího nebude přijato.

10. Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží:
   a) uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení. O tomto pořídí písemný zápis
   b) odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu
   c) reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledku bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu

11. Reklamace nebude uznána_
   a) pokud závada na zboží vznikla v důsledku opotřebení, nesprávného užívání (např. nedodržení ošetřovacích symbolů) či skladování.
   b) pokud se reklamace týká vady, pro kterou byla sjednána nižší cena
   c) pokud bude udána závada, která se neprojeví
   d) pokud kupující nedodá potřebné doklady k vyřízení reklamace

12. O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení – reklamační protokol.

13. O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávajícího kupující předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace na dálku nebo písemně).

14. Tyto reklamační podmínky platí od 20.9.2017